NÅGRA RELIGIONER

Skrivet av Lars Bobeck
06 juni 2021

En beskrivning av några religioner som jag mer eller mindre haft kontakt med.

Inledning

Det jag skriver här kommer i huvudsak att vara religionshistoria, men jag skulle tro att huvuddragen i allmänhet finns kvar. Min avsikt är att skriva en korrekt text, men petimeternoggrannhet är i praktiken omöjlig. Dessutom finns det alltid en risk att någon källa är falsk, där jag inte har egna erfarenheter. Religioner delas ofta in i sekter och seriösa religioner, alltså bra och dåliga religioner. Detta är inte alls svart och vitt utan en gråskala, ungefär från 10 till 90 procent. Sekter finns av tre slag, religiösa, politiska och kriminella, jag tänker hålla mig till religionerna (sekter eller inte) och en halvreligion. Sekter kan vara dåliga på olika sätt, till exempel genom extremism, alltför höga krav och uppenbart falska lärosatser. Religioner förändras ofta över tid, en del sekter blir med tiden ganska seriösa.

Mormonkyrkan

Mormonkyrkan är en blandning av judendom, kristendom och frimureri. De har judendomens prästadöme, ber i Jesu namn och har ockulta tecken som grundaren av allt att döma fick från invigningssteg i frimureriet. Denna kyrka är ett exempel på en framgångsrikt reformerad sekt, och är numera en ganska vanlig frikyrka. Mormonkyrkan har fortfarande en del egenheter, men är knappast ensam om det. Jag föddes in i kyrkan och blev döpt vid 8 års ålder, den ålder då jag enligt kyrkan var fullt kapabel att avgöra om kyrkan är sann. Jag tog chansen att bli passiv mormon vid 13 års ålder, när min far uteslöts för egna idéer. Att beviljas formellt utträde var vid denna tid nästan omöjligt (ett sektdrag). Att vara barn i Mormonkyrkan upplevde jag som problemfritt. Mormonkyrkan har vissa fördelar, till exempel att vanliga människor ska ha fri vilja. För medlemmar finns det däremot stränga krav, och små möjligheter att tacka nej till det som formellt är valfritt. Dagens mormoner brukar också vara mycket väluppfostrade i kontakten med resten av samhället, och behandla före detta medlemmar väl. En högt uppsatt mormon sade att sanningen är det högsta, alltså inte makten, kärleken eller ledaren. Något som jag helt håller med om. Kyrkan grundades 1830 i USA under namnet Kristi Kyrka, men fick 1938 det nutida namnet Jesu Kristi Kyrka av Senare Dagars Heliga (enligt Encyclopedia of Mormonism vad namnet var avsett att betyda). Slutorden översattes i Sverige till Sista Dagars Heliga (en okunnig översättning). Kyrkan är känd för det månggifte som förekom bland de högsta ledarna, och avskaffades helt 1904. Grundaren hade minst 29 fruar, men en del av hans giftermål påstås ha varit bara för himmelriket. Det fanns också en relativt stor minoritet som hade 2 eller 3 fruar, de flesta torde dock ha haft noll eller en fru. Månggiftet mötte också stort motstånd bland medlemmarna, och många ville avsätta grundaren. Det faktum att kyrkan ofta ändrat i sin lära är både en fördel och en svaghet. Att de upphörde med månggiftet på jorden och numera tillåter mörkhyade att ha prästadömet är naturligtvis bra, även att de numera tillåter en enkel utträdesrutin är bra. Jag gick ur 1997 eftersom jag inte har samma tro. Det som inte inger förtroende är att kyrkan flera gånger ändrat i sin historiebeskrivning. Läran att grundaren översatte Mormons bok från uppgrävda guldplåtar har ändrats till att han lade en ockult sten i en hatt, satte hatten framför ögonen och dikterade boken på engelska (enligt ett möte i Sverige med två av mormonkyrkans främsta historiker i november 2010). Att han översatte Abrahams bok från papyrusrullar har ändrats till att han fick hela boken genom inspiration. Till de rena tokigheterna hör ett tempellöfte från 1980-talet där kvinnorna fick lova att lyda sina män så som dessa lyder Gud, och ett avsnitt i samband med skapelseberättelsen där de påstod att kristna präster predikade Satans lära för pengar. Dessa två uppgifter var hemliga på 80-talet, den andra dock inom kristendomen välkänd och hårt kritiserad. Som vanligt så har mormonerna reformerat bort detta. Men Mormonerna tror precis som på 1800-talet att alla andra kyrkor är falska. Den halvhemliga invigningsceremonin kallas på engelska Endowment i betydelsen Gåva (enligt Encyclopedia of Mormonism), i Sverige översatt till Begåvning (okunnig översättning igen). Det är detaljerna i invigningen som är hemliga. De mormoner som kvalificerat sig för att komma till den högsta delen i det högsta himmelriket får enligt Mormonkyrkan skapa nya världar att bli Gudar över (Enligt mormonskriften Läran och Förbunden, en bok som ändras ofta). Kanske också ska nämna att mormonerna genomför ställföreträdande dop och giftermål för att alla ska få möjlighet att komma till kyrkans högsta himmel. För mig låter det som om de eftersträvar världsherravälde i himmelriket. Mormonernas bokverk Encyclopedia of Mormonism på internet har omfattande information om denna kyrka. Jag har även haft boken Sökte Sanning Fann Tvivel som källa och mormonskriften Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo, därtill boken Drömmen om Gudomlighet som avslöjar en del rena hemligheter.

Antroposofin

Denna Teosofiliknande religion har jag inte så mycket erfarenhet av, trots att jag gick i deras skola mina första tio skolår och har läst ett tiotal antroposofiska skrifter. Jag vet dock att Antroposofin är en mantrameditation, med många övningar för att öka den psykiska mognaden. Antroposofin är omdiskuterad och ibland förtalad, den har haft vissa svagheter men är inte alls någon förklädd högerextremism som vissa tokskallar påstått. Antroposofin spänner över många verksamhetsområden och försöker inrätta det jordiska till att vara i harmoni med det andliga. Bland deras verksamheter kan nämnas waldorfpedagogiken, den biodynamiska odlingen, en egen läkekonst som ska vara anpassad till det andliga, rörelsekonsten eurytmi och en troligen omfattande forskning som försöker förena vetenskap med andevetenskap. Jag ser Antroposofin som halvseriös. Antroposoferna var bland de sista som ville ha kvar barnaga, de har också motsatt sig vaccination mot mässling. Antroposofin har även haft gammaldags värderingar, ganska vanligt bland ockulta religioner. Till det positiva för många waldorfelever är skolornas konstnärliga inriktning, dock tyvärr på bekostnad av det teoretiska. Tyvärr förekommer nog en övertro på att grundaren alltid hade rätt i den antroposofiska rörelsen, det torde därför vara svårt att anpassa rörelsen till vår tids särdrag. Rörelsen tror att ett svårt lidande kan vara karmiskt bra och kan därför vara svår att förena med humanism.

Universums Herre

Denna unga indiska Guru för Det Gudomliga Ljusets Mission ansåg sig vara den enda perfekta mästaren i vår tid. Han ledde vad jag nu förstår som en ganska traditionell hinduistisk meditationsreligion. Det handlade inte om mantrameditation utan om meditation på energin bakom andningen, ljus, ljud och smak. Jag kom in i rörelsen 1974 genom ett närmast tvingande grupptryck, hade några år tidigare en mardröm att jag skulle tvingas in i denna meditationssekt. Jag kallar rörelsen en sekt trots att den inte hör till de värsta. Jag lyckades bara med energin bakom andningen men såg den som en harmonisk kraft. En centralt placerad ledare har dock berättat att gurun inte alls var fullkomlig, han var förtjust i hasch, sprit och älskarinnor. Det fanns också en del sektdrag, framför allt alldeles för höga krav. Knappast någon lärjunge följde buden helt, men rörelsen kunde ändå vara farlig för svaga människor. Jag var ganska nedsliten när jag kom därifrån. Det var dock tillåtet att lämna rörelsen och någon förföljelse av tidigare medlemmar förekom inte.

Vita brödraskapets mästare över Europa

Denna perfekta mästare var helt klart en sektledare, troligen också schizofren. Han dyrkade ljuset, men hans religion var den svarta magins vanliga röra att diktatur, välsignelser och förbannelser. Hans religion hade inget för mig känt namn, men var på min tid en gren av Jag Är-rörelsen som i sin tur var en gren av New Age. Jag träffade honom när vi båda var 14 år gamla, han var då en helt vanlig kille och ingen kunde då vänta sig att han skulle bli en av Sveriges främsta svartmagiker. Eftersom jag är en av hans kritiker så har han troligen läst så mycket förbannelser över mig att han blivit hes, han förefaller också att ha läst magi för min död. Som ung var han en stor vitsare och ganska populär. Från 16 till 18 års ålder spelade vi i tre rock-grupper tillsammans. Som 16-åringar var vi något av bästa vänner, men eftersom jag avskyr diktatur så blev vi senare fiender. Vi drack våra första mellanöl tillsammans och har några gånger rökt hasch tillsammans. Han fastnade för en tid i att vara något av en värsting på knark, sprit och sex. Under den tiden betraktade jag honom som narkoman, han fick därför inte vara med i Gärdetbandet "Det Europeiska Missnöjets Grunder" som jag tog initiativet till 1970. Hans första religion var att vara lärjunge till Universums Herre, se ovan. Med hot och övertalning fick han med några av oss kamrater. Han var troligen den mest fanatiska lärjungen till denna Guru i Sverige. Två år senare öppnade han eget och fick med sig ett 40-tal lärjungar från Gurun genom en serie lögner. De viktigaste lögnerna var att han undervisade i kärnan i Guruns meditation, att den fria viljan var viktig på hans väg och att han själv absolut inte var någon ledare. Till lögnerna hörde också att hans väg var lösningen på alla problem. Jag blev 1978 utesluten från hans religion för att jag gick till en psykiatriker, han ansåg att jag därmed fått en invigning i den globala ondskans brödraskap. Han betraktade även Svenska Kyrkan och rockmusiker som delar av den globala ondskans brödraskap. Ett viktigt inslag i hans religion var att alla skulle korsfästas, han läste därför magi för att påskynda lärjungarnas lidande. Han ansåg sina förbannelser vara vit magi.

Jag Är-aktiviteten

Troligen den första stora New Age-rörelsen som på 1930-talet växte sig stor i USA, antalet anhängare torde ha varit minst en halv miljon. Rörelsen hade många extrema särdrag. De läste magi för att döda sina husdjur, alla djur skulle dö för att bli fria. De ville ta över regeringsmakten i USA och två personer har vittnat (den ena under ed) på att de ville döda president Roosewelt. De läste magi för att döda alla svartmagiker, och trodde sig till sist ha lyckats med detta. Rörelsen åberopade sig på Det stora vita brödraskapet, känt genom Teosofin. Ledaren var ett spiritistiskt medium som läste upp en sorts diktamen som han påstod sig löpande få av brödraskapets mästare medan han talade. Även Gud själv ansågs tala genom honom, Gud kallades i denna rörelse Jag Är-närvaron. Det var liksom i föregående avsnitt frågan om den svarta magins vanliga röra av diktatur, välsignelser och förbannelser. Magin kallades även i denna rörelse vit. Ledaren skrev en bok som bevisligen innehöll avsnitt som nästan ordagrant kopierats från andra ockulta författare. Rörelsen hade förbannelser avsedda att skada kritiker. Sex var förbjudet även inom äktenskapet. Den intresserade kan ladda ned gratisboken Psychic Dictatorship in America från internet för mer kunskap om denna sekt.

Den universella och triumferande kyrkan

Detta är en senare version av Jag Är-rörelsen, som Vita brödraskapets mästare över Europa anknöt till. Denna grupp var extrem för dem som har den högsta huvudgraden av medlemskap, den skulle inte ha skadat mig om jag hört direkt till den. Även denna grupp var dock en röra av välsignelser och förbannelser, i vanlig ordning kallat vit magi. Gruppens ledare är sedan 12 år död och rörelsen försvagades kraftigt efter 1990 då de hade förutsagt ett globalt atomkrig som inte inträffade. Ledaren gjorde också en grov tabbe som inte var karaktäristiskt för rörelsen, hon åkallade ärkeängeln Mikael för att atomkriget skulle bli av. Även denna grupp hade förbannelser avsedda att skada kritiker. Gruppen finns mer allsidigt beskriven i boken Prophet´s Daughter (det finns två böcker med denna titel, denna är skriven av äldsta dottern Erin Prophet).

Bibelkoden

Bibelkoden blev för mig känd genom en bokrea-bok år 2001. Den är inte en religion i normal mening, men för de ursprungliga judiska forskarna var den en personlig religiös tro inom ortodox judendom. Jag trodde på den därför att jag hade ett stort förtroende för matematiker, som påstods ha bevisat denna kodteori. Det visade sig dock att de närmast religiösa metoderna att räkna på sannolikheter inte stämde med verkligheten. Det förekom flera allvarliga fel som mest liknade dålig gymnasiematematik. Det mest grundläggande felet var nog att man räknade resultat på ett mindre intervall än det man forskade i. Jag har nu förstått att vetenskapen är väldigt specialiserad, inte ens en Doktor kan allt på sitt område. Bland senare forskare förekom även så kallad a posteriori-forskning, alltså att man bättrar på en ursprunglig neutral forskning. I detta fall utan att förstå att normala sannolikhetsregler inte är giltiga med den typen av forskning. Så vitt jag kan förstå så handlade matrisforskningen i denna teori om bristande kompetens, inte om bedrägeri. Även jag var en amatör när jag började granska kodmatematiken. När det gäller de mer vetenskapliga försöken så verkar det vara omöjligt att till 100 procent bevisa att koden finns eller inte finns. Det verkar alltid finnas osäkerhetsfaktorer. Ett märkligt faktum var att bara troende kunde bevisa koden. För referenslänkar se slutet på min hemsida Bible Code Probabilities.